Xóa Loại Bài đăng Mặc định Từ Menu Quản trị WordPress

Gần đây tôi đã tùy chỉnh cài đặt WordPress và chúng tôi đã sử dụng một số loại bài đăng tùy chỉnh khác nhau. Chúng tôi đã quyết định không sử dụng loại bài đăng mặc định chỉ vì mục đích rõ ràng. Một vấn đề đơn giản của nó là xóa một mục từ trình đơn quản trị WordPress. Đoạn mã sau sẽ được thêm vào tệp functions.php của chủ đề của bạn.

Xóa loại bài đăng mặc định

 add_action ('admin_menu', 'remove_default_post_type'); function remove_default_post_type () {remove_menu_page ('edit.php'); } 

Dòng đầu tiên móc trên hành động admin_menu . Khi hành động menu hành chính được gọi, chúng ta muốn gọi hàm riêng của chúng ta được định nghĩa là remove_default_post_type . Từ hàm đó, chúng ta gọi hàm built_menu_page trong WordPress. Đối số duy nhất cần thiết là slug của trang. Trong trường hợp loại bài đăng mặc định, slug đó chỉ là edit.php

Xem Thêm